• PRZESYŁKA KURIERSKA

  już od 95 zł GRATIS

 • sprawdzone

  i polecane marki

 • Polecane przez

  hodowców

 • wskazówki

  i porady

 • możliwy

  odbiór osobisty

WYZWANIE SMAKU BRIT FRESH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PODEJMIJ WYZWANIE SMAKU BRIT FRESH”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „PODEJMIJ WYZWANIE SMAKU BRIT FRESH”, zwaną dalej „Akcją” lub „Akcją Promocyjną” .

2. Organizatorem Akcji jest Azan Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy Radom („Organizator”).

3. Akcja trwa od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest ściśle określony produkt tj.  pełnoporcjowa karma sucha dla psa Brit Fresh 2,5kg („Produkt Promocyjny”).

5. Akcją objęte są wybrane sklepy Zoologiczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polski („Sklepy Partnerskie”).

6. Każdy Sklep Partnerski w których trwa Akcja Promocyjna może zadecydować o zakończeniu prowadzenia Akcji w przypadku, gdy wyczerpaniu ulegną zapasy Produktów Promocyjnych lub gratisów posiadanych przez dany Sklep Partnerski.

7. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Akcji zostaną ogłoszone na Stronie WWW, a także będą udostępniane we wszystkich Sklepach Partnerskich w których prowadzona jest Akcja.

8. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych tj. karm „Brit Fresh” poprzez stosowne informacje w strefie kas w sklepach, w których organizowana jest Akcja oraz na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.karmybrit.pl („Strona WWW”).

ZASADY AKCJI

1. Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”), które w trakcie trwania Akcji zakupią Produkt Promocyjny – tj. 2,5 kg opakowanie karmy Brit Fresh, zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 2.2 poniżej.

2. Klient, który zakupi 2,5 kg opakowanie karmy Brit Fresh 2,5 kg i podejmie się "testu smaku", tj. nakarmi swojego psa Produktem Promocyjnym, może wrócić do Sklepu Partnerskiego w którym dokonał zakupu Produktu Promocyjnego z dokumentem potwierdzającym zakup oraz, w zależności od reakcji zwierzęcia na smak Produktu Promocyjnego oraz własną jego ocenę, zadecydować o

jeżeli test wypadł pozytywnie i klient jest zadowolony z Produktu Promocyjnego:

a) odebraniu rabatu o równowartości ceny zakupionego 2,5 kg opakowania Produktu Promocyjnego, które Uczestnik nabył w ramach Akcji, na duże 12 kg opakowanie produktu Brit Fresh.

b) mając małego psa, dla którego 12 kg opakowanie karmy będzie za duże, może zakupić kolejne 2,5kg opakowanie Produktu Promocyjnego, otrzyma wówczas dwa opakowania karmy mokrej Brit Fresh 400g GRATIS (produkt wydawany jest losowo).

jeżeli test wypadł negatywnie i klient nie jest zadowolony z Produktu Promocyjnego:

a) może wrócić do Sklepu Partnerskiego w którym zakupił Produkt Promocyjny z dokumentem potwierdzającym jego zakup i odebrać gratis 6 szt. karmy mokrej Brit Fresh 400g (produkt wydawany jest losowo), stanowiących równowartość zakupionego przez Uczestnika 2,5kg opakowania Produktu Promocyjnego.

3. Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia Produktu Promocyjnego jest przekazanie kasjerowi, w Sklepie Partnerskim który objęty jest Akcją Promocyjną, w okresie jej trwania, paragonu lub potwierdzenia dokumentującego zakup 2,5 kg opakowania karmy Brit Fresh.

4. Paragon jak i potwierdzenie zakupu nie będą uprawniały do nabycia Produktu Promocyjnego, po upływie okresu trwania Akcji Promocyjnej. 

5. Każdy Uczestnik w danym Sklepie Partnerskim w trakcie trwania Akcji Promocyjnej może tylko raz skorzystać z możliwości określonej w ust. 2 powyżej.

6. Zakup Produktu Promocyjnego nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.

7. Z udziału w Akcji Promocyjnej są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji Promocyjnej, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się : małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

REKLAMACJE

1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania nabycia Produktu Promocyjnego, mogą być zgłaszane Organizatorowi w trakcie oraz trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie 1.3 powyżej:

 • w formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 1.2 powyżej;
 • w formie pisemnej poprzez złożenie reklamacji kasjerowi w jednym ze sklepów który objęty jest akcją;

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia  niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez organizatora lub jego personel możliwości nabycia Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi przysługuje względem Organizatora roszczenie o wydanie produktu zamiennego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie 1.5 powyżej.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Zgłoszenie się przez Uczestnika po odbiór Produktu Promocyjnego w ramach Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Akcji.

5. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu  okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za  takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie  uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych  postanowień regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i  koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych  jego postanowień. 

 

Promocje
BRIT Pate & Meat Beef 6x400g
BRIT Pate & Meat Beef 6x400g
29,40 zł 28,90 zł
szt.
BRIT Pate & Meat Salmon 6x800g
BRIT Pate & Meat Salmon 6x800g
50,40 zł 47,90 zł
BRIT Pate & Meat Chicken Kurczak 6x800g
BRIT Pate & Meat Chicken Kurczak 6x800g
50,40 zł 47,90 zł
szt.
BRIT Pate & Meat Lamb 6x800g
BRIT Pate & Meat Lamb 6x800g
50,40 zł 47,90 zł
BRIT Pate & Meat Rabbit Królik 6x800g
BRIT Pate & Meat Rabbit Królik 6x800g
50,40 zł 47,90 zł
szt.
BRIT Pate & Meat Venison 6x400g
BRIT Pate & Meat Venison 6x400g
29,40 zł 28,90 zł
BRIT Pate & Meat Turkey 6x400g
BRIT Pate & Meat Turkey 6x400g
29,40 zł 28,90 zł
szt.
BRIT Pate & Meat Salmon 6x400g
BRIT Pate & Meat Salmon 6x400g
29,40 zł 28,90 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl